Najważniejsze zasady najmu okazjonalnego

Zasady najmu okazjonalnego lokalu zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. W niniejszym artykule wskażemy czym jest najem okazjonalny, jakie zasady nim rządzą oraz dokonamy rozwinięcia zagadnienia: najem okazjonalny oświadczenie.

 

Zasady najmu okazjonalnego

 

Od strony prawnej, aby najem okazjonalny był skuteczny, musi zostać zawarta umowa:

* w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (inna forma umowy np. ustna, skutkuje tym, że umowa jest nieważna);

* na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Wynajęcie lokalu na zasadach najmu okazjonalnego gwarantuje wynajmującemu, że jak umowa najmu się zakończy, to najemca opuści lokal bez większych problemów, czyli że jeżeli najemca nie będzie chciał dobrowolnie opuścić wynajmowanego lokalu, to będzie można dokonać eksmisji najemcy bez prawa do lokalu socjalnego i wskazywania pomieszczenia zastępczego.

 

Najem okazjonalny oświadczenie

 

Do umowy najmu muszą zostać dołączone trzy oświadczenia, w których:

1) najemca wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji i opróżnienie lokalu, który wynajmuje w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego. Dodatkowo zobowiązuje się to zrobić w terminie wskazanym przez właściciela lokalu, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni.

Przykład: W dniu 16.11.2017 r. zakończyła się umowa najmu. Najemca nie chce dobrowolnie opuścić wynajmowanego lokalu. Wówczas właściciel lokalu wzywa najemcę na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym do jego opuszczenia wyznaczając mu termin np. 7 dni. To wezwanie wręcza najemcy osobiście w dniu 17.11.2018. Jeżeli w tym okresie, czyli do dnia 24 .11.2017 najemca nie opuści lokalu, to właściciel będzie mógł wszcząć procedurę przymusowego usunięcia najemcy z lokalu.

2)najemca oświadczy, że posiada inny lokal w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu i poda dane tego lokalu.

3) osoba, która jest właścicielem lokalu albo posiada inne prawo do lokalu, o którym mowa w pkt.2 wyrazi zgodę na to, aby najemca i osoby z nim mieszkające mogły zamieszkać w tym lokalu w przypadku eksmisji. Wynajmujący może zażądać aby to oświadczenie było z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

 

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, powinni w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu okazjonalnego zgłosić ją do urzędu skarbowego. Jeżeli tego nie uczynią, to mimo że wynajmujący zawarł z najemcą umowę najmu okazjonalnego, to i tak nie będzie mógł skorzystać z praw, które wynikają z tego typu umowy. Czyli najemca nie będzie mógł być eksmitowany do lokalu, który wskazał w oświadczeniu lub do noclegowni. Co więcej będzie mu przysługiwało prawo do orzekania przez sąd o prawie do lokalu socjalnego, co znacznie wydłuży całą procedurę eksmisji takiej osoby.

Najważniejsze zasady najmu okazjonalnego
Oceń artykuł